Sep 22, 2023  
2022 Catalog 
    
2022 Catalog

BBG ELE  Business Elective


3 credits

BBG 101 BBG 114 BBG 210 BBG 231 BBG 232 BBG 240 BBG 295 

BMG 202 BMG 210 BMG 220   

BMK 106 BMK 201 BMK 241 

BFN 125 BFN 201 BFN 203